מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

 

 

 

 

 

 

מכתבי הרב אלישיב לועד הרבנים

 

הלכה פסוקה בשו"ע "לא יתן אדם לקופה של צדקה אא"כ יודע שהממונה עלי' נאמן ויודע לנהוג כשורה", ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק הינו גוף נאמן ונבחר לחלק צדקה לרבבות עניים מכל עיר ועיר באה"ק ופעולות הצדקה מתבצעות רק ע"י הרבנים הפועלים בנאמנות ולשם שמים.

ולכן זו צדקה ראויה לקיים מצות צדקה בהידור ע"י תרומת צדקה ומעשר כספים לועד הרבנים, נתינת הצדקה תגן על התורמים להתברך ממקור הברכות ולהוושע תשועת עולמית
בברכת כוח"ט יוסף שלו' אלישיב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

מכתבי הרב אלישיב לועד הרבנים5

 

 

 

זכות הצדקה לועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק תעמוד לזכות ולישועה
יוסף שלו' אלישיב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכתבי הרב אלישיב לועד הרבנים3

 

 

ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק היא צדקה מובחרת בתכלית ההידור
יוסף שלום אלישיב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכתבי הרב אלישיב לועד הרבנים4

 

 

 

התורמים לועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק יתברכו ממקור הברכות
ויצליחו בתורה ויראת שמים
יוסף שלו' אלישיב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכתבי הרב אלישיב לועד הרבנים2

 

 

הידור להעביר מתנות לאביונים לועד הרבנים לעניני צדקה אשר מחלקים לעניים אמיתיים ביום הפורים בכל ערי ארץ ישראל

יוסף שלום אלישיב