מרן הגרמ"י ליפקוביץ זצוק"ל

 

רבי-מיכל-ליפקוביץ_לתושבי-צרפת

למע"כ התורמים בנדבת ליבם שיחיו
לועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק,

בצרפת, שיזכו לכל הברכות ולכל טוב סלה

ולכל מילי דמיטב
נאום מיכל יהודה ליפקוביץ

הנני מצטרף להנ"ל יוסף שלום אלישיב

ג.א. מצטרף לברכה א.ל. שטינמן