מפי כתבם

ועד הרבנים זכה לפנינה יקרה בכתר הנהגתו בדמותו הזוהרת של מרן פוסק הדור הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר בעל “שבט הלוי” זצוק”ל, אשר שימש בפועל כנשיא ועד הרבנים מזה למעלה כעשרים שנה במסירות נפש הן בהוראות למעשה בכל דרכי אסיפת וחלוקת כספי הצדקה בכל ערי ארץ הקודש, הן בהכרת הטובה אשר חש לתורמי ועד הרבנים ואשר שפך נפשו עליהם בעיתות רצון לפעול עבורם ישועות למילוי משאלות ליבם לטובה.

המשך קריאה >
ט"ז תמוז התשע"ד 14.07.2014

ועד הרבנים זכה לכתרה של תורה ממרן פוסק הדור הגרי”ש אלישיב זצוק”ל אשר ייסדה וניהלה בנמסירות במשך כעשרים שנה, והוא המלאך ההולך לפני המחנה, ובעצם כתב ידו הטהור כתב את הייחודיות של נתינת הצדקה לועד הרבנים הן מצד הנאמנות השלימה והן מצד כח הישועות להם זוכים כל תורמי ועד הרבנים.

המשך קריאה >
ג' תמוז התשע"ד 01.07.2014

מרן הגרמ”י ליפקוביץ זצוק”ל היה מראשי נשיאי ועד הרבנים, אשר בכל עת עודד והתווה פעולות הצדקה בכל רחבי הארץ, וגם נטל חלק פעיל באסיפות הרבנים לאישור ומחלוקת כספי הצדקה למקרי המצוקה הקשים ביותר בכל עיר ובכל שכונה.

המשך קריאה >